MultoTickets

Search Events

Algemene voorwaarden | Multotickets

Versie 1.0 | Juli 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden van Betaalgroep Nederland B.V. h.o.d.n. Multotickets gevestigd aan Burgemeester Backxlaan 238 in Nieuwleusen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60957956 (hierna aangeduid als “Multotickets”).

Artikel 1. Artikel 1.

1.1. Account: iedere gebruikersinterface waarmee Gebruiker, na het invoeren van logingegevens, (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren.

1.2.Add-ons: aanvullende producten of diensten door Multotickets namens zichzelf of in opdracht van Organisatoren.

1.3.Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Multotickets

1.4.Dienst: de dienst, aangeboden door Multotickets, door middel waarvan Gebruiker één of meerdere Tickets kan kopen van Organisator voor een door of namens Organisator georganiseerd evenement.

1.5.Evenement: de georganiseerde gebeurtenis door Organisator waarvoor Tickets worden verkocht via de Dienst.

1.6.Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de Dienst gebruik maakt.

1.7.Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, en daarmee verwante rechten zoals domeinnamen en rechten op knowhow.

1.8.Koopovereenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen Gebruiker en Organisator voor de aankoop van één of meerder Ticket(s) via de Dienst

1.9.Organisator: de partij die het evenement organiseert dan wel door derden laat organiseren, en ten behoeve van de verkoop van Tickets voor dat evenement Multotickets de opdracht heeft gegeven om namens haar te bemiddelen bij de verkoop van Tickets aan Gebruikers, via de door Multotickets aangeboden Dienst.

1.10.Overeenkomst: de overeenkomst tot gebruik van de Dienst, welke tussen Gebruiker en Multotickets tot stand is gekomen, en waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.

1.11.Partijen: Multotickets en Gebruiker.

1.12.Refund: geheel of gedeeltelijke terugbetaling van één of meerdere Ticket(s) die aangeschaft zijn via de Dienst door Gebruiker.

1.13. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.14.Ticket: een ticket dat het toegangsbewijs vormt tot het door Organisator georganiseerde Evenement.

Artikel 2.Toepasselijkheid en interpretatie

2.1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst, de Overeenkomst, de Dienst, en alle overige (rechts)handelingen die tussen Partijen worden verricht.

2.2.Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4.Indien enige bepaling uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5.Indien een Gebruiker een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in uitoefening van zijn bedrijf en/of beroep, dan zullen de onderhevige voorwaarden gelden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

2.6.De administratie van Multotickets is leidend, behoudens tegenbewijs van Gebruiker.

2.7.Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

 • aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;
 • geaccordeerde Offerte;
 • Overeenkomst;
 • Algemene Voorwaarden.

2.8.Bij het sluiten van een Koopovereenkomst zijn tevens de voorwaarden van de Organisator van toepassing, voor zover deze van toepassing zijn verklaard op de Koopovereenkomst. De voorwaarden betreffen onder meer:

 • de algemene voorwaarden van Organisator
 • huisregels betreffende het Evenement;
 • toegangsvoorwaarden van het Evenement;
 • overige voorwaarden van Organisator.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst en Koopovereenkomst

3.1.Wanneer de Gebruiker het onlinebestelproces volledig heeft doorlopen en zodra Multotickets een (autorisatie van) betaling van Gebruiker heeft ontvangen, komt zowel de Overeenkomst als de Koopovereenkomst tot stand.

3.2.De Overeenkomst en de Koopovereenkomst worden beiden Schriftelijk bevestigd zodra deze tot stand is gekomen overeenkomstig hetgeen bepaald in het vorige lid. De Overeenkomst door Multotickets en de Koopovereenkomst door de Organisator.

3.3.Het sluiten van de Koopovereenkomst voor (en/of het reserveren van) het Ticket, en alle daarbij behorende (rechts)handelingen zoals de toezending van Tickets, gebeurt tussen Gebruiker en Organisator, waarbij Gebruiker optreedt als koper en Organisator optreedt als verkoper. Het sluiten van deze Koopovereenkomst verloopt via de Dienst. Multoticketsis uitdrukkelijk geen partij bij de Koopovereenkomst, er komt daarom geen Koopovereenkomst tot stand tussen Multotickets en Gebruiker, noch tussen Multotickets en Organisator. De Dienst van Multotickets, en de Overeenkomst die strekt tot gebruik daarvan, dient louter tot het faciliteren van het sluiten van deze Koopovereenkomst. Multotickets treedt aldus op als bemiddelaar tussen Gebruiker en Organisator, en regelt de betaling van de Tickets. De (bedrijfs)gegevens van de Organisator zullen beschikbaar worden gesteld via de Dienst.

3.4.De Koopovereenkomst is uitgezonderd van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 6:230p onder e Burgerlijk Wetboek en dus is het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 4.Account

4.1. Het is voor Gebruiker mogelijk om een Account aan te maken door zich te registreren via het registratieformulier op de Website.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Multotickets is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds van uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt via de Dienst ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het Account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.

4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Multotickets daarvan in kennis te stellen, zodat Multotickets gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden zullen alle betalingen in het kader van de Koopovereenkomst voor het Ticket door Gebruiker worden verricht via bemiddeling door Multotickets. Prijzen en (aanvullende) voorwaarden van betaling en/of voor het betreffende Evenement kunnen, als onderdeel van de Koopovereenkomst, worden vastgesteld tussen Organisator en Gebruiker.

5.2. Door Gebruiker verrichte en door Multotickets ontvangen betalingen zullen door Multotickets worden gestort op een aparte derdengeldenrekening. Pas wanneer het Evenement heeft plaatsgevonden, zullen de door Gebruiker verrichte betalingen worden uitgekeerd aan Organisator, onder inhouding van de tussen Multotickets en Organisator overeengekomen vergoeding en onder nader tussen hen overeengekomen voorwaarden.

5.3. Multotickets is bevoegd om de vergoedingen te innen van Gebruikers voor gekochte Tickets namens Organisatoren. De betaling van de vergoeding voor de Tickets kan niet rechtstreeks worden gedaan aan de Organisator.

5.4. Gebruiker kan via diverse betaalmethoden het Ticket betalen via de Dienst. Een volledige lijst is te vinden op [URL]. Multotickets kan niet garanderen dat alle betaalmethoden beschikbaar zijn voor Gebruiker.

5.5. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en ander heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.6. Per Ticket kan door Organisator service-, transactie- en/of bezorgkosten in rekening worden gebracht. Deze komen bovenop de te betalen prijs.

5.7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Multotickets niet aansprakelijk. Gebruiker kan Multotickets niet houden aan aanbiedingen of prijzen waarvan ze in redelijkheid moet verwachten dat de aanbieding en/of prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.

5.8. Indien de Gebruiker niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen jegens Multotickets voldoet, heeft Multotickets het recht om, na ingebrekestelling, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De daarmee gemoeide kosten kunnen bij Gebruiker in rekening worden gebracht, welke als volgt zullen worden berekend.

Artikel 6. Refund

6.1. Organisator kan overgaan tot een Refund. De aanleiding van een Refund speelt daarbij geen rol.

6.2. Bij een Refund ontvangt een Gebruiker altijd het bedrag terug onder inhouding van eventuele betaalde transactiekosten en de tussen Multotickets en Organisator overeengekomen vergoeding, te weten de servicekosten.

6.3. Organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor de Refund en Gebruiker kan Multotickets hiervoor dan ook niet aansprakelijk stellen.

Artikel 7. Dienst

7.1. Het is Gebruiker niet toegestaan om gebruik van de Dienst te maken in strijd met de Overeenkomst en/of toepasselijk recht. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten en/of privacyrechten van Multotickets, Gebruikers en/of derden, hacken van de Dienst en andere handelingen die als onrechtmatig kunnen worden beschouwd.

7.2. Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals zij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (“as is basis”). Multotickets garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding, door virussen en/of door fouten of gebreken.

Artikel 8. Tickets

8.1. Nadat de Overeenkomst overeenkomstig artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden tot stand is gekomen, zal Multotickets zo spoedig mogelijk de Tickets leveren door deze te sturen naar het bij haar bekende e-mailadres van Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om het juiste e-mailadres op te geven bij aanschaf van het Ticket.

8.2. Multotickets zal de Ticket ook beschikbaar stellen via het Account.

8.3. Het Ticket geeft Gebruiker toegang tot het Evenement en bestaat in de vorm van een QR-code. Het is voor Gebruiker mogelijk de Tickets in fysieke of digitale vorm te tonen bij het Evenement.

8.4. Gebruiker onthoudt zich van elke vorm van frauduleus handelen of de Tickets in de illegale handel te brengen of anderszins onrechtmatig met Ticket te handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de toepasselijke wetgeving.

8.5. Het is Gebruiker niet toegestaan Tickets te kopen voor de doorverkoop of op andere commerciële wijze gebruik te maken van het Ticket, tenzij anders is overeengekomen. Gebruiker is bevoegd om maximaal tien (10) kaarten te kopen.

Artikel 9. Evenement

9.1. Organisator is verantwoordelijk voor het Evenement. Multotickets kan niet aansprakelijk worden gesteld omtrent schade die is ontstaan door of op een Evenement, voor zover wettelijk is toegestaan.

9.2. n de mail kunnen voorwaarden van het betreffende Evenement zitten van Organisator en Gebruiker erkent dat zij deze heeft geraadpleegd alvorens zij het Ticket gebruikt om naar het Evenement te gaan.

9.3. Indien een Evenement leeftijdsgebonden is, is Gebruiker verplicht om naar het Evenement een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

9.4. Organisator is bevoegd om Evenementen af te gelasten of te verschuiven indien hij daartoe een reden voorziet. Multotickets heeft hier geen invloed op en kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

9.5. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, spant Multotickets zich in om Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, maar kan dit niet garanderen. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk om te kijken of een Evenement is afgelast of verschoven. Multotickets is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte kosten.

9.6. Organisator heeft het recht om Gebruiker de toegang tot het Evenement te ontzeggen of de Gebruiker te verwijderen van het terrein van het Evenement, indien de Organisator van mening is dat de openbare veiligheid in het gedrang komt of Gebruiker in strijd handelt met de huisregels van Organisator. Gebruiker heeft op dat moment geen recht op terugbetaling. Multotickets is nimmer aansprakelijk indien van voornoemde sprake is.

9.7. Bij verlies of diefstal van het Ticket kan Gebruiker geen aanspraak maken op terugbetaling of vervanging van het Ticket. Multotickets is nimmer aansprakelijk bij diefstal of verlies van het Ticket.

Artikel 10. Overdragen Tickets

10.1. Gebruiker is bevoegd Tickets over te dragen via zijn Account naar een derde die ook een Account heeft op de Website.

10.2. Met de overdracht van het Ticket wordt louter een uitsluitend gebruiksrecht aan de derde verleent. De Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de derde aan wie het Ticket wordt overgedragen. Indien een derde handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Koopovereenkomst, is Multotickets bevoegd om Gebruiker hiervoor aansprakelijk te stellen. Deze bepaling blijft ook gelden indien de derde op zijn beurt het Ticket overdraagt (keten-verantwoordelijkheid).

10.3. Een derde waaraan een Ticket is overgedragen kan nimmer aanspraak maken op een van de rechten die aan Gebruiker toekomt overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

10.4. De overdracht van het Ticket komt tot stand wanneer de derde via zijn Account het Ticket heeft geaccepteerd. Na acceptatie is het voor Gebruiker niet meer mogelijk de overdracht te annuleren. Zodra de acceptatie heeft plaatsgevonden is Gebruiker niet meer gerechtigd om gebruik te maken van het Ticket.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Ticket en de Dienst, inclusief alle onderliggende programmatuur en bijbehorende broncodes, ontwerpen, documentatie en dergelijke, berusten uitsluitend bij Multotickets en/of haar licentiegevers.

11.2. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en uitsluitend voor dat beoogde gebruik. Voornoemd gebruiksrecht zal uitsluitend betrekking hebben op de objectcode van de programmatuur onderliggend aan de Dienst: het gebruiksrecht van Gebruiker zal zich niet uitstrekken tot de broncode van de betreffende programmatuur.

11.3. Het recht tot gebruik van de Dienst is steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar, en wordt enkel verstrekt onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

11.4. Het is Gebruiker niet toegestaan enige Intellectuele Eigendomsrechten van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

11.5. Het is Gebruiker verboden het Ticket te vervalsen, op onrechtmatige wijze te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren die in strijd is met de toepasselijke voorwaarden.

Artikel 12. Privacy

12.1. In het licht van de Koopovereenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Hoe Multotickets omgaat met persoonsgegevens staat in ons privacyverklaring beschreven. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens ligt uitsluitend bij Organisator. Zie voor meer informatie het betreffende privacybeleid van de Organisator.

12.2. Multotickets zal zich inspannen om onder alle omstandigheden doeltreffende maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beschermen, maar kan dit niet garanderen.

12.3. Gebruiker erkent en staat ervoor in dat hij/zij niet jonger is dan zestien (16) jaar. Indien hij/zij wel jonger is dan zestien (16) jaar staat Gebruiker ervoor in dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers om gebruik te mogen maken van de Dienst.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien geen duur is opgenomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd tot het Evenement heeft plaatsgevonden of is geannuleerd.

13.2. Multotickets heeft het recht om de Overeenkomst per direct te beëindigen indien:

 • Gebruiker in strijd handelt met hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden;
 • de overeenkomst tussen Multotickets en Organisator om welke reden dan ook (tussentijds) wordt beëindigd;
 • Gebruiker failliet is verklaard of gebruik maakt van de regeling zoals bedoeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 • er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Gebruiker.
 • zonder hiervoor Gebruiker ingebreke te stellen of schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

13.3. Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere partij, na een zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

13.4. Indien Gebruiker op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Multotickets vóór de ontbinding heeft doorberekend aan Gebruiker blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Multotickets gerechtigd om per direct alle toegang tot de Dienst te ontzeggen en alle opgeslagen data, waaronder eventuele Tickets, te wissen of ontoegankelijk te maken. Multotickets is niet verplicht in dat geval Gebruiker een kopie van deze data en/of Ticket te verschaffen.

13.6. De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. De aansprakelijkheid van Multotickets is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot vergoeding van de directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Multotickets van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, door onrechtmatige daad of anderszins, tot het bedrag aan vergoedingen die Multotickets heeft overgehouden aan de door Gebruiker aan Organisator via de Dienst betaalde vergoedingen (inclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tickets minus de serviceskosten.

14.2. Aansprakelijkheid van Multotickets voor indirecte schade, daaronder alle schade begrepen die niet wordt aangemerkt als directe schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, verloren of gestolen Tickets, vervalste Tickets, andersoortig misbruik of onrechtmatig handelen door Gebruikers, Organisatoren en/of derden, geannuleerde events, extra kosten, schade veroorzaakt door bezoeken van het event of daarmee samenhangt, storingen, onderhoud, misbruik, is uitgesloten.

14.3. De aansprakelijkheid van Multotickets wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Multotickets onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Multotickets ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Multotickets in staat is adequaat te reageren. 14.4. De beperking van aansprakelijkheid van Multotickets komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Multotickets of haar leidinggevend personeel.

14.5. Multotickets kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt dezelfde betekenis toegekend als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek

14.6. Gebruiker garandeert dat alle informatie die zij aan Multotickets of via de Dienst ter beschikking stelt, waarheidsgetrouw, correct en up-to-date zal zijn.

14.7. Gebruiker vrijwaart Multotickets van alle schade en aanspraken van derden, gebaseerd op of voortvloeiend uit de beschuldiging dat enige activiteit van Gebruiker op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

14.8. Multotickets kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatingen van Organisator of die verband houden met de Koopovereenkomst.

14.9. Indien Gebruiker een consument is, dan zullen bovenstaande bepalingen gelden, voor zover wettelijk toegestaan is.

Artikel 15. Varia

15.1. Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde recht van het arrondissement waarin Multotickets gevestigd is, met dien verstande dat Multotickets gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan de op andere gronden bevoegde rechter.

15.3. Multotickets is bevoegd te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na voorafgaande bekendmaking van de wijziging op de website van Multotickets en/of in de Dienst. Indien Gebruiker de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum waarop de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen die betreffende datum. Indien Gebruiker na verloop van voornoemde termijn gebruik blijft maken van de Dienst, verklaart zij dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden ter beschikking zijn gesteld en daarmee akkoord te zijn.