Search Events

Algemene voorwaarden Organisatoren| Multotickets

Versie 1.0 | Oktober 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden van Betaalgroep Nederland B.V. h.o.d.n. Multotickets gevestigd aan Burgemeester Backxlaan 238 in Nieuwleusen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60957956 (hierna aangeduid als “Multotickets”).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Multotickets en partijen die tickets voor evenementen via de diensten van Multotickets wensen te verkopen.

Artikel 1. Definities

1.1. Account: de (digitale) omgeving van Organisator binnen het Platform en/of de App(s) waartoe Opdrachtgever toegang verkrijgt na inlog middels bijbehorende inloggegevens.

1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3. App: een mobiele applicatie (iOS en/of Android) zoals aangeboden door Multotickets aan Organisator, waarmee Organisator in staat wordt gesteld om, in bepaalde mate, Evenement(en) aan te maken, te beheren, (verkochte) Tickets in te zien, en welke Organisator kan gebruiken als toegangsscanner voor Tickets voor Evenementen (voor zover het mobiele apparaat van Organisator daarvoor geschikt is).

1.4. Dienst: enige door Multotickets aan Organisator te leveren of geleverde diensten, waaronder, bijvoorbeeld, het leveren van het Platform, ter beschikking stellen van App(s), verlenen van toegang tot Account(s), het bemiddelen bij verkoop van Tickets en eventuele aanverwante producten en diensten via het Platform.

1.5. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die namens Organisator bevoegd is gebruik te maken van de Diensten.

1.6. Evenement: de door Organisator, of in opdracht van Organisator, georganiseerde gebeurtenis waarvoor Tickets via het Platform worden aangeboden en verkocht.

1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, en daarmee verwante rechten zoals domeinnamen en rechten op knowhow.

1.8. Koopovereenkomst: de overeenkomst die via het Platform wordt gesloten tussen Koper en Organisator ten aanzien Ticket(s) en/of andere door Organisator aangeboden producten en diensten.

1.9. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Ticket en/of aanverwante producten en diensten via het Platform heeft gekocht.

1.10. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

1.11. Organisator: de partij die het Evenement organiseert dan wel door derden laat organiseren, en die ten behoeve van de verkoop van Tickets (en eventuele aanverwante producten en diensten) voor het betreffende Evenement aan Multotickets de opdracht heeft gegeven om namens hem te bemiddelen bij de verkoop daarvan via het Platform.

1.12. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Multotickets ten aanzien van de Diensten, waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.

1.13. Partijen: Multotickets en Organisator.

1.14. Platform: het door Multotickets aangeboden online platform, bereikbaar via www.multotickets.nl waar Tickets en eventuele aanverwante producten en diensten (bijvoorbeeld munten, parkeerkaarten of verzekeringen) voor Evenementen van Organisator worden aangeboden.

1.15. Refund: op initiatief van Organisator geheel of gedeeltelijke terugbetaling van de door Koper betaalde vergoeding voor de Koopovereenkomst.

1.16. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail of via de Dienst, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.17. Servicekosten: de vergoeding die door Multotickets bij Kopers in rekening wordt gebracht, of kan worden gebracht, boven op de door Organisator gestelde prijs voor een Ticket en/of andere aangeboden producten en diensten.

1.18. Ticket: een (digitaal) toegangsbewijs in de vorm van een QR-code voor het daarmee geassocieerde Evenement.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst komt tot stand zodra Organisator het registratieproces van Multotickets volledig heeft doorlopen en Multotickets deze registratie heeft geverifieerd en per e-mail aan Organisator de acceptatie van de registratie heeft bevestigd.

Artikel 3. Algemene Voorwaarden

3.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

3.2. Eventuele algemene voorwaarden van Organisator zijn niet van toepassing op de Overeenkomst (dan wel op eventuele in de toekomst gesloten overeenkomsten) en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 4. Levering van de Diensten

4.1. De Diensten die Multotickets op grond van de Overeenkomst aan Organisator levert, bestaan uit, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen:

 • het beschikbaar maken en onderhouden van het Platform en App(s) en bijbehorende functionaliteiten;
 • het leveren van redelijke mate van ondersteuning aan Eindgebruikers van het Platform en de Apps(s);
 • het beschikbaar maken van het overeengekomen aantal Accounts waarmee Organisator bepaalde aspecten van de Diensten kan configureren en beheren;
 • het bemiddelen tussen Orga
 • nisator en Koper ten aanzien van Koopovereenkomsten;
 • het (namens Organisator) per e-mail bevestigen van de Koopovereenkomst aan Koper;
 • het (periodiek) aanleveren van informatie aan Koper over diens aanstaande Evenementen;
 • het als gemachtigde partij namens Organisator in ontvangst nemen van betalingen van Koper die verband houden met de Koopovereenkomst;
 • het per e-mail leveren van het Ticket aan Koper.

4.2. Multotickets maakt gebruik van een eigen ticketgeneratiesysteem waarmee QR-codes voor Tickets gecreëerd worden. De betreffende QR-codes kunnen door Organisator zelfstandig worden ingezien en/of gedownload via diens Account. Multotickets draagt er zorg voor dat de QR-codes worden aangemaakt in een wijze waarop deze gescand kunnen worden door de door Multotickets geleverde App(s).

4.3. Indien Organisator wenst dat Multotickets naast Tickets ook andere producten of diensten (bijvoorbeeld munten, parkeerkaarten of verzekeringen) aanbiedt ten behoeve van een Evenement, dient Organisator Multotickets hierover telkens te informeren alvorens de Tickets worden aangeboden via het Platform, tenzij het Platform reeds voorziet in de mogelijkheid om dit aan te bieden. Indien daar geen sprake van is zullen Partijen in overleg beoordelen of dit mogelijk gemaakt kan worden, welke voorwaarden hiervoor gelden en welke eventuele (aanvullende) kosten hieraan verbonden zijn.

4.4. Indien Organisator Multotickets verzoekt om aanvullende Diensten te leveren die buiten de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, geldt artikel 8 (Meerwerk).

4.5. Multotickets heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5. Account(s)

5.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Multotickets zo spoedig mogelijk Organisator toegang verlenen tot een of meerdere Account(s) waarmee Organisator kan inloggen op het Platform en/of de App(s) en verdere uitvoering geven aan de Diensten.

5.2. Functionaliteiten behorende tot een Account zijn afhankelijk van de daaraan toegekende rechten. Organisator is verantwoordelijk voor rechtenbeheer, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Afhankelijk van de aan het Account toekende rechten, kan het Account gebruikt worden om Evenementen aan te maken, te configureren en beheren, de verkoop van Tickets te monitoren en Tickets (via de App) te scannen.

5.3. De inloggegevens benodigd om toegang te krijgen tot de Account(s) worden ofwel door Multotickets verstrekt aan Organisator ofwel Organisator wordt in staat gesteld deze zelf aan te maken. Indien Multotickets inloggegevens verstrekt, is Organisator gehouden de verstrekte wachtwoorden zelf onverwijld te wijzigen in een ander en voldoende sterk wachtwoord.

5.4. Het gebruik van een Account (door Eindgebruikers) valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Organisator. Multotickets mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account onder leiding en toezicht van Organisator gebeurt.

5.5. Als logingegevens van een Account (vermoedelijk) zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Organisator direct maatregelen nemen om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het (laten) blokkeren van het Account. Ook zal Organisator direct Schriftelijk melding maken bij Multotickets, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 6. Koopovereenkomst en Servicekosten

6.1. Het sluiten van Koopovereenkomsten vindt plaats via het Platform waarbij Multotickets in opdracht en voor rekening van Organisator optreedt als bemiddelaar tussen Organisator en Koper. Aldus wordt Multotickets nimmer partij bij een Koopovereenkomst.

6.2. Multotickets heeft ten aanzien van Koopovereenkomst het recht om Servicekosten in rekening te brengen bij Kopers. Multotickets is zelf gerechtigd om de hoogte van de Servicekosten vast te stellen, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.3. Indien Multotickets in geval van ontbinding of anderszins (voortijdige) beëindiging van de Koopovereenkomst gehouden is Servicekosten terug te betalen aan een Koper, is Organisator jegens Multotickets gehouden Multotickets daarvoor volledig schadeloos te stellen en te compenseren – tenzij de oorzaak hiervan uitsluitend aan Multotickets toerekenbaar is. Multotickets is gerechtigd voorgaande te verrekenen met eventuele door Multotickets aan Organisator verschuldigde bedragen.

Artikel 7. Gebruik van de Dienst

7.1. Organisator kan via het Account bepaalde aspecten van de Diensten beheren. Organisator is hiervoor zelf verantwoordelijk evenals voor het opmaken en publiceren van teksten, afbeeldingen en promotiematerialen via de Dienst.

7.2. Multotickets kan aanvullende (huis)regels of (technische) voorschriften stellen waaraan het gebruik van Organisator van de Diensten moet voldoen. Deze voorschriften zullen Schriftelijk aan Organisator worden gecommuniceerd. Organisator is gehouden dergelijke aanvullende voorschriften op te volgen.

7.3. Het is Organisator niet toegestaan om via de Diensten Materialen te verspreiden of Koopovereenkomsten aan te (willen) gaan die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving dan wel die anderszins onrechtmatig zijn.

7.4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde en ongeacht of dit al dan niet rechtmatig is, is het uitdrukkelijk niet toegestaan om via de Diensten Materialen te verspreiden die:

 • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
 • erotisch of pornografisch van aard zijn, tenzij Multotickets hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten;
 • een (verwijzing naar) kwaadaardige inhoud bevatten, zoals virussen, spyware, malware of vergelijkbare schadelijke code.

7.5. Het is Organisator slechts toegestaan om met gebruik van de Diensten (ongevraagde) commerciële, charitatieve of ideële communicatie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

7.6. Indien Multotickets constateert of erop gewezen wordt dat via de Diensten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Multotickets de Organisator zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Organisator dient vervolgens zo spoedig mogelijk een voldoende gemotiveerde reactie te geven, waarna Multotickets besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen kan Multotickets direct ingrijpen (bijvoorbeeld door de Materialen te verwijderen). In dat geval spant Multotickets zich in om Organisator achteraf alsnog zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en om niet meer Materiaal te verwijderen dan nodig.

7.7. Multotickets heeft het recht maar is niet verplicht om Materialen afkomstig van Organisator op voorhand (voorafgaand aan publicatie) te controleren. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de Overeenkomst, in het bijzonder de voorwaarden uit onderhavig artikel, blijft echter te allen tijden rusten op Organisator. Organisator zal Multotickets vrijwaren van, en schadeloos stellen voor, aanspraken van derden die het ontstaan zijn als gevolg van schending van (Intellectuele Eigendoms)rechten van deze derden en/of de Overeenkomst.

Artikel 8. Meerwerk

8.1. Indien Organisator Multotickets verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten te leveren die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en zal Multotickets een aanbod daarvoor kunnen doen. Multotickets zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Organisator.

8.2. Voor meerwerk waarvan Multotickets kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Organisator, heeft Multotickets geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Multotickets dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.

8.3. Multotickets behoudt zich het recht voor om het verzoek tot meerwerk af te wijzen. Multotickets kan het verzoek bijvoorbeeld weigeren als dit, naar zijn professionele oordeel, de correct werking van de Diensten belemmert en/of technisch niet haalbaar is.

Artikel 9. Beschikbaarheid en onderhoud

9.1. Multotickets zal zich inspannen om de Diensten te leveren conform de Overeenkomst en, waar relevant (bijvoorbeeld ten aanzien van het Platform), zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn, maar kan ten aanzien van dit laatste niet garanderen dat de Dienst te allen tijde beschikbaar zal zijn.

9.2. Gepland onderhoud dat naar verwachting resulteert in een tijdelijke verstoring van beschikbaarheid zal door Multotickets zoveel mogelijk vooraf bekend worden gemaakt via het Platform en/of op het door Organisator opgeven e-mailadres.

9.3. Multotickets onderhoudt de Diensten actief en kan updates en upgrades doorvoeren om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen, huidige functionaliteiten aan te passen of te verwijderen, of de prestaties te verbeteren. Suggesties van Organisator zijn welkom, maar Multotickets beslist uiteindelijk over het al dan niet doorvoeren van de wijzigingen.

9.4. Multoticketsis niet verplicht om bepaalde functionaliteiten van de Dienst specifiek voor Organisator in stand te houden.

9.5. Indien naar het oordeel van Multotickets hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de systemen of het netwerk van Multotickets of derden, bijvoorbeeld als gevolg van een (d)dos-aanval of het lekken van persoonsgegevens, is Multotickets gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit kan resulteren in een (tijdelijke) verstoring van de beschikbaarheid.

Artikel 10. Ondersteuning

10.1. Multotickets zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Eindgebruikers van de Diensten. Deze ondersteuning wordt geboden door het faciliteren van een helpdesk die bereikbaar zal zijn via de daarvoor door Multotickets gecommuniceerde communicatiemiddelen en via online beschikbaar gestelde documentatie.

10.2. Multotickets is nadrukkelijk niet inhoudelijk betrokken bij de organisatie van Evenementen. Indien een Koper zich tot Multotickets wendt met vragen en/of klachten over (de inhoud van) een Evenement, zal Multotickets de betreffende Koper doorverwijzen naar Organisator, behoudens andersluidende Schriftelijke afspraken tussen Partijen.

Artikel 11. Verkoop en betaling

11.1. Nadat een Evenement door Organisator is geconfigureerd en gepubliceerd conform de procedures van Multotickets, wordt deze beschikbaar gemaakt voor (potentiële) Kopers van Tickets daartoe.

11.2. Partijen zullen bij elk aanbod van Tickets of andere producten en diensten duidelijk aangeven wie de wederpartij van de Koper zal zijn, waar in het geval van Tickets het altijd Organisator zal betreffen.

11.3. Multotickets verkrijgt een vergoeding per verkocht Ticket dan wel per bestelling. Deze vergoeding zal in de vorm van Servicekosten bij Kopers in rekening worden gebracht. Servicekosten komen uitsluitend aan Multotickets toe.

11.4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zal Multotickets nadat het Evenement heeft plaatsgevonden, de opbrengsten van verkochte Tickets alsmede eventuele aanverwante producten en diensten, welke initieel op een derdengelden rekening zullen worden gestort, minus bijkomende (transactie)kosten en de aan Multotickets toekomende Servicekosten, uitbetalen aan Organisator.

11.5. Multotickets is gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen, of namens Organisator te aanvaarden, in verband met de door Multotickets ingeschakelde of in te schakelen betaaldienstverlener(s). Voorgaande kan onder meer betrekking hebben op (i) voorwaarden die beperkingen stellen ten aanzien van het type Evenementen, producten en diensten die aangeboden mogen worden via de Dienst(en), (ii) het instemmen met specifieke betaalschema-regels (‘scheme rules’) en daarin opgenomen boetebedingen, (iii) de verplichting tot het aanhouden van een bepaald reservebedrag (‘deposit’) ter dekking van eventuele chargebacks door Kopers, (iv) de voorwaarde dat Organisator aan Multotickets autorisatie verleent om namens en voor rekening van Organisator jegens betreffende betaaldienstverlener te handelen en de betaaldienst te beheren. Organisator zal gehouden zijn dergelijke aanvullende voorwaarden te accepteren en na te leven.

11.6. Betaling van de opbrengst aan Organisator geschiedt via bankoverschrijving of andere door Multotickets voorgeschreven wijze. In het kader van bankoverschrijving is het de verantwoordelijkheid van Organisator om de juiste bankgegevens aan Multotickets te overleggen.

11.7. Organisator is niet toegestaan om vergoedingen uit hoofde van een Koopovereenkomst direct van Kopers te innen, behoudens andersluidende Schriftelijke afspraken tussen Partijen.

Artikel 12. Refund

12.1. In opdracht van de Organisator kan Multotickets overgaan tot een Refund aan Koper. Multotickets zal nooit uit eigen beweging overgaan tot een Refund en stemt dit altijd af met de Organisator. Multotickets is niet gehouden uitvoering te geven aan een Refund indien de betreffende vergoeding reeds aan Organisator is uitgekeerd.

12.2. Bij een Refund ontvangt een Koper het bedrag terug onder inhouding van de Servicekosten. Indien Multotickets in geval van Refund tevens gedwongen wordt om Servicekosten of andere (transactie) kosten terug te betalen aan een Koper, is Organisator jegens Multotickets gehouden Multotickets daarvoor volledig te compenseren en zal Multotickets gerechtigd zijn dit te verrekenen met eventuele andere verschuldigde bedragen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. De totale aansprakelijkheid van Multotickets jegens Organisator wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade. Onder directe schade valt alle schade die niet als indirecte schade is aangemerkt. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan: gederfde winst, verminderde goodwill, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

13.2. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Multotickets voor de vergoeding van directe schade beperkt tot het bedrag dat Multotickets in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis onder de Overeenkomst als gemachtigde van Organisator van Kopers heeft geïnd (exclusief btw en Servicekosten). In geen geval zal de aansprakelijkheid van Multotickets meer bedragen dan tienduizend euro per kalenderjaar.

13.3. Enige tussen Partijen overeengekomen beperking van aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, dan wel in het geval van dood of lichamelijk letsel.

13.4. Multotickets is alleen aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Organisator aan Multotickets onverwijld en deugdelijk een schriftelijke ingebrekestelling stuurt, waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, en Multotickets ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Multotickets in de gelegenheid is om adequaat te reageren.

13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Organisator de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking Schriftelijk bij Multotickets meldt.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Multotickets kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Multotickets kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.

14.2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos- aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

14.3. Indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15. Intellectuele Eigendomsrechten

15.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en eventuele door Multotickets beschikbaar gestelde Materialen, berusten bij Multotickets of diens licentiegevers. Organisator krijgt enkel de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet- sublicentieerbare gebruiksrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht geldt slechts voor de looptijd van de Overeenkomst.

15.2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op door Organisator aangeleverde Materialen blijven berusten bij Organisator of diens licentiegevers. Multotickets verkrijgt hierop slechts de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die nodig zijn voor de correcte levering van de Diensten.

15.3. Organisator heeft niet het recht om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de broncode van de aan de Dienst(en) ten grondslag liggende software. Het is Organisator niet toegestaan om de broncode van de aan de Dienst(en) ten grondslag liggende software te achterhalen door middel van reverse engineering of decompilatie, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan en/of niet contractueel mag worden verboden.

15.4. Multotickets kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Multotickets dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Organisator niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

15.5. Organisator garandeert dat de via de Diensten gepubliceerde Materialen niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden (waaronder Intellectuele Eigendomsrechten). Organisator vrijwaart Multotickets voor enige aanspraken van derden op grond van een dergelijke claim of inbreuk.

15.6. Het is Multotickets toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Organisator te gebruiken ten behoeve van externe promotie en/of publiciteit.

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

16.2. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging dient Schriftelijk te gebeuren.

16.3. Indien op het moment van opzegging van de Overeenkomst reeds Evenementen via de Dienst zijn gepubliceerd waarvoor tevens reeds Koopovereenkomsten zijn gesloten, blijft de Overeenkomst ten aanzien van die Evenementen in stand tot de betreffende Evenementen en afhandeling daarvan conform de Overeenkomst heeft plaatsgevonden.

16.4. Indien op het moment van opzegging van de Overeenkomst reeds Evenementen via de Dienst zijn gepubliceerd waarvoor nog geen Koopovereenkomsten zijn gesloten, is Multotickets gerechtigd de Diensten daartoe, waaronder de publicatie van het betreffende Evenement en de opdracht tot bemiddeling, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

16.5. Vanaf opzegging en gedurende het verloop van de opzegtermijn zal het niet toegestaan zijn nieuwe Evenementen te publiceren via de Dienst indien de (laatste datum) van dat Evenement ligt na de dag van verstrijken van de opzegtermijn.

16.6. Multotickets mag de Overeenkomst op elk moment met directe ingang (geheel of gedeeltelijk) ontbinden, opschorten of opzeggen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is en zonder verplichting tot schadevergoeding, indien (i) Organisator zelf diens faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard; (ii) Organisator surseance van betaling is verleend; (iii) de onderneming van Organisator wordt ontbonden of geliquideerd, of (iv) Organisator in verzuim is ten aanzien van een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.

16.7. Bij einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Multotickets gerechtigd om alle toegang tot de Diensten te ontzeggen en alle opgeslagen, en met de Diensten gegenereerde data, te wissen of ontoegankelijk te maken.

16.8. De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

17.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Multotickets gevestigd is, met dien verstande dat Multotickets gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een op andere gronden bevoegde rechter.

17.3. De administratie van Multotickets is leidend, behoudens tegenbewijs te leveren door Organisator.

17.4. Multotickets is bevoegd te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met inachtneming van een termijn van minimaal veertien (14) dagen na voorafgaande Schriftelijke bekendmaking hiervan aan Organisator. Indien Organisator de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen die betreffende ingangsdatum. Indien Organisator na verloop van voornoemde termijn gebruik blijft maken van de Dienst(en), mag dat worden opgevat als verklaring dat hij de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.p>